Boerderijstroom.nl

 Geleverd door energieleverancier
mijn dossier
Fryske taal Nederlandse taal
Facebook Twitter LinkedIn

Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright Boerderijstroom en Auteurswet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website van Boerderijstroom besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
Wijzigingen op de Boerderijstroomwebsite kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf of achteraf worden aangebracht.
Een bezoeker van de Boerderijstroom mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Waddenstroom Website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Boerderijstroom.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Boerderijstroom Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de BoerderijstroomWebsite, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Boerderijstroom Website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Boerderijstroom Website verkregen is.

Boerderijstroom,  Waddenstroom en Flevostroom zijn handelsnamen van
Windpowercentre BV

© 2019 Boerderijstroom  |  Privacy  |  Disclaimer